LED verlichting en LED lampen van LEDw@re LED verlichting Offerte   LED verlichting vragen neem contact op met LEDw@re
  Alu / RVS Profielen » » Algemene voorwaarden LEDw@re Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen / Inloggen   
CategorieŽn
 LED Controllers / Dimmers

 LED Strips

 LED Voedingen / Drivers

 LED Strip Sets

 LED Strips Waterdicht

 LED Aluminium Profielen

 Domotica systemen

 LEDware Dealers
Informatie
Over ons
Overzicht Dealers
Kosten besparen
Interessante Links
Verzenden & retourneren
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
Neem contact op
Informatie over ALUw@re
LEDw@re
Volg ons op Twitter Facebook Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn
Algemene voorwaarden LEDw@re Algemene voorwaarden LEDw@re


Begripsbepalingen

LEDware LED-verlichting.org, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, hierna te noemen LEDware.
Overeenkomst Een overeenkomst tussen LEDware en een Klant ter zake van ťťn of meer door LEDware geleverde producten en/of verrichte diensten.
Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden waarvan LEDware de gebruiker is.
Klant De natuurlijke- of rechtspersoon die met LEDware een Overeenkomst heeft gesloten.
Consument De Klant die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met LEDware.
Producten Zaken zoals LED verlichting en andere producten die op de Website worden aangeboden.
Diensten Verlichting opmaat wordt op de Website worden aangeboden.
Overeenkomst op afstand Een overeenkomst waarbij in het kader van een door LEDware georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van ťťn of meer technieken voor communicatie op afstand.
Website De internetsite www.led-verlichting.org.
Webshop De op de Website actieve webshop.
Bedenktijd De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Herroepingsrecht De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Duurtransactie Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
Duurzame gegevensdrager Elk middel dat de Klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LEDware zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt en accepteert dat deze deel uit maken van de gesloten koopovereenkomst.
1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van LEDware worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door LEDware ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
1.5 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van ťťn of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden Ďnaar de geestí van deze bepalingen.
1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
1.7 De toepasselijkheid van eventuele inkoop≠ of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.8 Indien ťťn of meerdere bepalingen in Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. LEDware en Klant zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.9 Voor het geval een bepaling van deze Voorwaarden niet in overeenstemming is met Nederlandse consumentenwetgeving of aan de andere kant met dwingend recht, dan heeft deze wetgeving voorrang, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen.
1.10 Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten
1.11 In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Voorwaarden bij LEDware zijn in te zien en zij op verzoek van Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.2 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Voorwaarden langs elektronische weg aan Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze gegevens door Klant op een eenvoudige manier elektronisch duurzaam kunnen worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.3 Alle aanbiedingen van LEDware zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. LEDware behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door LEDware. LEDware is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LEDware dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.5 LEDware kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.6 LEDware kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien LEDware op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
2.7 Zodra Klant bij LEDware een bestelling heeft geplaatst ontvangt Klant via e-mail een orderbevestiging. Op de orderbevestiging vindt Klant een overzicht van de bestelde producten, inclusief de verzendkosten.
2.8 LEDware houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren indien de bestelling incompleet is ingevuld.
2.9 Eventuele aanvullingen en wijzigingen aan de order kunnen kosteloos doorgevoerd worden, mits de wijziging door LEDware schriftelijk is bevestigd en de order nog niet is verwerkt. Indien dit niet het geval is, behoudt LEDware zich het recht voor de aanvullingen en wijzigen te weigeren dan wel extra kosten in rekening te brengen.
2.10 Indien Klant een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de met LEDware gesloten overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is Klant van rechtswege in verzuim. Als dan heeft LEDware het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat LEDware tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan LEDware verder toekomende rechten.
2.11 Alle op de Website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
2.12 Mondelinge toezeggingen verbinden LEDware slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.13 Aanbiedingen van LEDware gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.14 Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmede catalogi en andere mailuitingen zijn samengesteld kan LEDware voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Klant kan hieraan geen verplichtingen van LEDware ontlenen.

Artikel 3. Prijzen
3.1 De bij de producten genoemde prijzen zijn in euros, en inclusief BTW tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Zie verzenden en retourneren op de Website voor verzendkosten. De administratie van LEDware wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te geven van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.
3.2 In afwijking van het vorige lid kan LEDware producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiŽle markt en waar LEDware geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.3 Voor overeengekomen reparatie- en montagewerkzaamheden zijn de op het moment van afgifte van de zaken geldende reparatie- en montagetarieven (betreffende arbeid en materiaal) verschuldigd. Indien reparatie niet mogelijk is dan wel op verzoek van Klant niet wordt uitgevoerd, zijn onderzoeks en administratiekosten verschuldigd.
3.4 Het is niet mogelijk om via de Webshop producten te leveren zonder Btw voor Europese (niet Nederlandse) bedrijfsmatige Klanten met een btw-nummer. Dat kan uitsluitend als Klant per e-mail rechtstreeks bij LEDware bestelt.
3.5 Voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd is LEDware niet verantwoordelijk. De Klant dient deze kosten zelf te betalen. De hoogte van het eventuele bedrag wordt door de douane van het betreffende land berekend.
3.6 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3.7 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien:
 • LEDware dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen
 • of de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3.8 LEDware kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.9 Aan de bestelling van Klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van LEDware.

Artikel 4. Reparatie en montage
4.1. Reparatie en montagewerkzaamheden worden verricht op basis van uitdrukkelijke schriftelijke dan wel elektronische opdrachten daartoe door Klant.
4.2. De reparatie/ montagewerkzaamheden worden uitgevoerd na vooraf aan LEDware gezonden informatie (tekeningen e.d.), voor de juistheid waarvan Klant instaat.
4.3. Indien Klant aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken reparatie en/of montagewerkzaamheden, is er sprake van meerwerk dat afzonderlijk aan Klant in rekening kan worden gebracht.
4.4. Bij reparaties is sprake van minimale reparatiekosten. Als blijkt dat LEDware het apparaat niet kan repareren, dan worden de onderzoekskosten in mindering gebracht indien Klant bij LEDware een nieuw apparaat aanschaft.

Artikel 5. Betalingen
5.1. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
5.2. Betaling dient in ieder geval te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is deze tevens vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door LEDware is Klant een bedrag van tweeŽntwintig euro en negenenzestig eurocent (Ä 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien LEDware zijn vordering ter incasso uitbesteedt, is Klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke zullen worden berekend conform Rapport Voorwerk II, onverminderd de bevoegdheid van LEDware om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
5.4. Indien Klant met enige betaling in gebreke is, is LEDware gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.5. Facturen worden overhandigd of toegezonden bij levering. De facturen vormen tevens het garantiebewijs voor Klant.
5.6. Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan LEDware te melden.
5.7 LEDw@re biedt verschillende vormen van betalen, waarbij "Veilig Betalen" voorop staat. LEDw@re adviseert te betalen met iDEAL omdat het optimaal veilig, gemakkelijk en snel is.*

iDEAL
- iDEAL is de nieuwe standaard van betalen op internet.
- Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen.
- U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.
- Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.
- Heeft u toegang tot internetbankieren bij Postbank, ABN AMRO, Rabobank, SNS Bank of Fortis ?
- Dan kunt u zonder speciale software gebruikmaken van iDEAL, de makkelijkste manier van betalen op internet iDEAL is net zo vertrouwd, veilig en gemakkelijk als internetbankieren.

Paypal
- Via Paypal bieden we de mogelijkheid om via uw creditcard of uw PayPal saldo te betalen. Kiest u voor PayPal dan kunt u aan het einde van het bestelproces op de verzend order knop drukken. Vervolgens wordt het PayPal betalingsscherm getoond. In het eerste scherm drukt u op de knop Click here. U kunt vervolgens uw creditcard gegevens invoeren en uw order afrekenen.
- De taal van de PayPal schermen is standaard Engels. Wij hebben gekozen voor PayPal omdat dit een van de veiligste bedrijven is voor het afhandelen van creditcard betalingen.

- Voor bestellingen via PayPal brengen we 2% van de orderkosten in rekening (deze ziet u op het Paypal scherm onder het kopje handling).

5.8 Onze betalings vormen:

Betaalmogelijkheden
Betaalmogelijkheden
Max Orderbedrag inclusief btw
Tarief
Betaling via iDEAL
GEEN MAXIMUM
GRATIS
Vooruitbetalen
GEEN MAXIMUM
GRATIS
PayPal
GEEN MAXIMUM
2%


* inclusief kosten van verzending, administratie en andere kosten.


Als u op een andere wijze wilt bestellen en betalen, neemt u dan, voordat u de bestelling plaatst, met ons contact op. Voor meer informatie mail naar: klantenservice@led-verlichting.org


Artikel 6. Levering
6.1. LEDware zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
6.2. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal LEDware zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn in dit geval bij inroeping van het herroepingsrecht voor rekening van LEDware.
6.3. Het risico ter zake de producten gaat op het moment van levering op Klant over.
6.4. LEDware is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de Klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van LEDware.
6.5. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling/ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan LEDware kan worden toegerekend. Bij bestelling van door LEDware te leveren producten dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres dat Klant aan LEDware heeft opgegeven.
6.6. Verzending zal binnen 48 uur afgehandeld worden (mits op voorraad) anders 3 dagen. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende artikel. Dit wordt duidelijk op de Website aangegeven.
6.7. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. LEDware kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de Website of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
6.8. LEDware is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT of Koeriersdienst dan wel enige andere door LEDware ingeschakelde vervoerder. Bij verzending naar adressen buiten Nederland dient rekening te worden gehouden met langere vervoersduur.
6.9. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. LEDware zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.
6.10. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden. Bij grote afwijkingen in model, kleur en prijs wordt Klant vooraf ingelicht. Klant heeft dan de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden.
6.11. Reparatie- en montageopdrachten worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd na ontvangst van schriftelijke/elektronische opdracht daartoe van Klant.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en afstand van recht
7.1 Het eigendomsrecht van geleverde producten gaat pas over, indien Klant al wat deze op grond van enige overeenkomst aan LEDware verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van levering op Klant over.
7.2 Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald, mag Klant het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van producten in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand
7.3 Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is Klant verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan LEDware te melden.
7.4 Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Klant dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.
7.5 Lid 2 blijft buiten toepassing indien Klant een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.
7.6 Indien Klant in het kader van een beroep op garantie of een reparatie-of montage-opdracht een zaak heeft afgegeven en niet binnen drie maanden nadat de afgegeven zaak dan wel een vervangende zaak (wederom) hem weer ter beschikking staat, de desbetreffende zaak heeft afgehaald dan wel hij geweigerd heeft de (rembours)kosten te voldoen en de zaken daardoor niet bij hem zijn afgeleverd, wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van die zaak ten behoeve van LEDware en vrijwaart hij LEDware voor alle aanspraken (van derden) ter zake, tenzij Klant bewijst dat hij wegens een hem niet toerekenbare tekortkoming verhinderd is geweest de zaak af te halen of aan te nemen.

Artikel 8. Reclames
8.1 Klant heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient Klant uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan LEDware te melden.
8.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde producten, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.
8.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft LEDware de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

Artikel 9. Herroepingsrecht
9.1 Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 (zeven) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
9.2 Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan LEDware retourneren, conform de door LEDware verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
9.3 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
9.4 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal LEDware dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
9.5 Indien de Consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door LEDware alleen worden uitgesloten indien LEDware dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
9.6 LEDware behoudt het recht om geretourneerde producten (binnen of buiten de herroepingsperiode van zeven(7) werkdagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt of door toedoen van de Klant is beschadigd.
9.7 Bij verzoek tot retournering dient vooraf per e-mail bij LEDware melding gemaakt te worden van de naam van Klant, en het bestelnummer waaronder het artikel geleverd is. LEDware zal daarna het retouradres aan Klant doorgeven. Niet aangemelde retourzendingen worden niet in behandeling genomen.
9.8 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
9.9 Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten:
 • die door LEDware tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de Consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiŽle markt waarop LEDware geen invloed heeft;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Reparaties van door consument aangeboden zaken

Artikel 10. Communicatie
10.1 Klant en LEDware komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van LEDware zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs
10.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en LEDware, dan wel tussen LEDware en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Klant en LEDware, is LEDware niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van LEDware.
10.3 LEDware correspondeert met een Klant door middel van e-mail naar het door de Klant opgegeven e-mailadres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.
10.4 Als gevolg van de afhankelijkheid van het internet en gezien zijn onzekere en soms onstabiele aard, is het mogelijk dat de Website van LEDware niet altijd toegankelijk is. Hiervoor is LEDware nimmer aansprakelijk.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Onverminderd haar overige toekomende rechten, heeft LEDware in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit Klant schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat LEDware gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop LEDware geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LEDware niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van LEDware worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
11.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11.4 Voor zover LEDware ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LEDware gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 12. Garantiebepalingen
12.1 LEDware garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
12.2 Voor door LEDware geleverde producten gelden de volgende garanties: LED lampen en spots 3 jaar Garantie, LED strips 2 jaar en LED Controllers en voedingen 1 Jaar Garantie. De fabrieks garantie is voor de meeste producten 1 a 2jaar
12.3 Een verzoek tot het verlenen van garantie wordt slechts door LEDware in behandeling genomen indien dit verzoek binnen de geldende garantietermijn is ingediend. Tevens dient dit verzoek binnen 14 dagen nadat de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in overleg met LEDware en in de originele verpakking.
12.4 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele, door LEDware aan de Klant afgegeven factuur.
12.5 Ieder recht op garantie vervalt indien:
 • Zonder toestemming van LEDware door of namens de Klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde producten zijn aangebracht.
 • Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van het geleverde artikel, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
 • Het geleverde artikel wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik. Hierbij valt ook te denken aan professioneel gebruik. Onder professioneel gebruik wordt verstaan alle gebruik ten behoeve van een beroepsuitoefening, het veelvuldig gebruik of het gebruik voor commerciŽle doeleinden (b.v. vereniging, verkoopstand of kraam).
 • Professioneel gebruik is toegestaan en het artikel wordt gegarandeerd op juiste werking indien Ďgeschikt voor professioneel gebruikí (of vergelijkbare omschrijving) uitdrukkelijk is beschreven op de aankoopnota.
12.6 De kosten voor wijziging in of reparaties van de geleverde producten die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEDware door of namens de Klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van LEDware.
12.7 Uitgesloten van garantie zijn de verzend- en rembourskosten voor het opsturen van het artikel. Dit geldt van LEDware naar Klant evenals van het adres van Klant naar LEDware.
12.8 Uitgesloten van voormelde garantie zijn de reparatie- en montagewerkzaamheden ter zake door Klant ter reparatie aangeboden zaken. Met betrekking tot door LEDware te verrichten reparatie- en montagewerkzaamheden garandeert LEDware dat de desbetreffende werkzaamheden naar beste vermogen worden verricht.
12.9 Indien klachten van Klant door LEDware gegrond worden bevonden, zal LEDware naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de Klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van LEDware en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten, danwel (naar keuze van LEDware) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van LEDware gedekte bedrag. Een en ander onverminderd het in artikel 13 over aansprakelijkheid bepaalde.
12.10 Indien Klant een consument is, doen voornoemde leden doen niets af aan de rechten en vorderingen die Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van LEDware ten opzichte van LEDware kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
12.11 Het is mogelijk LEDware op de Website internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. LEDware is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 LEDware is slechts aansprakelijk voor directe schade aan de zijde van de Klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door LEDware of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van LEDware is.
13.2 De aansprakelijkheid van LEDware in overeenstemming met het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak/geleverde dienst, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van LEDware.
13.3 LEDware is niet aansprakelijk voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van de in catalogi of andere documentatie van LEDware opgenomen gegevens.
13.4 Klant vrijwaart LEDware tegen vorderingen uit welken hoofde ook ten opzichte van LEDware van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat Klant bij LEDware heeft besteld, tenzij Klant aantoont dat LEDware voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.
13.5 De aansprakelijkheid van LEDware is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
13.6 In geen geval zal LEDware aansprakelijk zijn voor enige vorm van indirecte schade, waaronder mede te begrijpen bedrijfsschade en gevolgschade, zelfs indien LEDware in kennis is gesteld van een mogelijk optreden van dergelijke indirecte schade.
13.7 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door LEDware ter uitvoering van e overeenkomst worden gebruikt.
13.8 Indien Klant consument is en een bepaald lid van dit artikel als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt dan wel anderszins in strijd is met dwingend (consumenten)recht, zal deze niet van toepassing zijn.

Artikel 14. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten
14.1 Klant dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door LEDware geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
14.2 LEDware garandeert niet dat de aan Klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
14.3 Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Website berusten bij LEDware, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
14.4 Het is Klant niet toegestaan gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming LEDware, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privť gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 15. Persoonsgegevens
15.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van LEDware opgeslagen om de bestellingen te verwerken.
15.2 Klant heeft op elk moment het recht LEDware te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen. LEDware kan de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Klant die middels het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor kan LEDware op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.
15.3 Als Klant zich op de Website van LEDware inschrijft, verplicht Klant zich tot het geven van de juiste informatie. Het doorgeven van valse informatie gaat in tegen de voorwaarden op de Website. Het niet verstrekken van gegevens die worden gevraagd tijdens de bestelling en die noodzakelijk zijn voor het verwerken en verzenden van de bestelling, het opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van de bestelling. Dit onverminderd het recht van LEDware op schadevergoeding.
15.4 Indien Klant toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciŽle mededelingen die LEDware voor Klant nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van LEDware en zullen die daarvoor worden gebruikt. Alleen LEDware kan Klant e-mail versturen in het kader van promotionele activiteiten, voor zover Klant daarmee instemt. Klant kan te allen tijde zijn toestemming respectievelijk aanmelding voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief ongedaan maken. Afmelden is online mogelijk via de e-mail.

Artikel 16. Klachten
16.1. Klachten dienen per e-mail gemeld te worden aan LEDware met duidelijke uiteenzetting van de klacht. LEDware probeert dan redelijkerwijs samen met Klant tot een oplossing te komen. Voor omruilen / vervangen gelden verder de punten genoemd bij de artikelen 8 en 9.
16.2. LEDware beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.
16.3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij LEDware, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.
16.4. Bij LEDware ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door LEDware binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten

Artikel 17. Nederlands Recht en bevoegde rechter
17.1 Op elke door LEDware gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing
17.2 Alle geschillen tussen LEDware en Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen worden voorgelegd aan de krachtens de wet bevoegde rechter.
17.3 Voormelde bepalingen zijn tevens van toepassing indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18. Vindplaats en wijziging voorwaarden
18.1 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 24427993 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze voorwaarden te downloaden op www.led-verlichting.org.
18.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Klant.
18.3 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 19. Identiteit van LEDware
19.1 LED-verlichting.org, gevestigd aan de Toutenburg 92 te 3328 WL Dordrecht. Bereikbaar op werkdagen van 8.30 Ė 17.00 uur op het telefoonnummer +31-87-7846414 of op klantenservice@LED-verlichting.org. KvK-nummer: 24427993 BTW-identificatienummer: NL1809.86.090
Volgende
Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Alle prijzen inclusief BTW
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
Veilig betalen via
Betalen via Paypal Betalen via Ideal
Betalen via Bancontact Betalen via ING Homepay
Betalen via KBC Betalen via CBC
Onze LED merken
Alecto
Bilton
Budget Line
BULLED
Busch Jaeger
Cemont
Dahua
Digital Strom
Diversen
Duth Lamp
Edison
EldoLED
Finder
Frieland
Garden Lights
Gedore
GIRA
Hager
HEP
Interlight
ION
Jung
Klemko
Klik aan Klik uit
Lagotronics
LEDlight europe
LEDw@re
LEDw@re Lighting
LEDware
LTECH
Lumoluce
Malmbergs
Massive
MeanWell
Mi-Tech
Nicolaudie Sunlite
NIKO
NORLED
Norton
Opus
Osram
PARLEDLIGHT
Paulmann
PEHA
Pharox
Philips
Plugwise
POS
Power Sonic
Prolumia
RoveDesign
SMC
Solarw@re
SomeLED
Sony
Spot-Art
Steinel
TCI
TengTools
Tridonic
Tronix
Trophies LED Light
Verbatim
Weller
YingLy
Partners
LEDw@re is safe2shop
Webshop-Index het overzicht van alle webshops
Crystal ICT... uw partner op het gebied van ICT dienstverlening!
Onze webshops
Ironw@re schuif en deurbeslag
LED verlichtings van LEDw@re
Toolw@re kwaliteit gereedschap met merken als Makita en Gedore
Gereedschapskoffers van Toolw@re de specialist in gereedschapskoffers
Safeware voor veiligheid op de werkvloer, thuis en onderwegbewegingsmelders en alarmsystemen
Motionw@re voor bewegingsmelders en alarmsystemen
Secondw@re de marktplaats voor nieuw en gebruikt

Copyright © 2024 ALUw@re uw Aluninium / RVS specialist
Powered by osCommerce Nederland

Created by Your Added Value

Your Added Value